Finans Nedir?

finans nedir
Finans Nedir?
Finans, (finance) mali sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlık ve sorumlulukların yönetimi, yaratılması ve incelenmesini içermektedir. Bazı ekonomistler, finansmanı üç ayrı kategoriye ayırırlar: kamu finansmanı, kurumsal finansman ve kişisel finansman. Yakın zamanda ortaya çıkan sosyal finans ve davranışsal finans da işe dahil oldu.Kamu Finansmanı
Kamu maliyesi, vergi sistemleri, devlet harcamaları, bütçe usulleri, istikrar politikası ve araçları, borç sorunları ve diğer hükümet tedbirlerini içerir. Kurumsal finans, bir işletmenin varlıklarını, yükümlülüklerini, gelirlerini ve borcunu yönetmeyi içerir. Kişisel finans, bütçeleme, sigorta, ipotek planlaması, tasarruf ve emeklilik planlaması da dahil olmak üzere bir bireyin veya hane halkının tüm finansal kararlarını ve faaliyetlerini tanımlar.
Kamu Maliyesi
Hükümet, kaynak dağılımını, gelir dağılımını ve ekonominin istikrarını denetleyerek piyasa başarısızlığını önlemeye yardımcı olur. Bu programlar için düzenli finansman çoğunlukla vergilendirme yoluyla sağlanmaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer ülkelerden borç almak ve kamu iktisadi teşekküllerinden kar etmek hükümetin finansmanına da yardımcı olur. Merkezi hükümet tarafından yerel yönetimlere hibe ve yardım da sağlanmaktadır. Buna ek olarak, limanlar, havaalanı hizmetleri ve diğer tesislerdeki kullanıcı masrafları, kanunları ihlal edenlere kesilen para cezaları, sürücü belgesi gibi lisanslar ve ücretlerden elde edilen gelirler, devlet iç borçlanma senetleri ve tahvil ihraçları da kamu maliyesinin kaynakları arasında yer alır.

Kurumsal Finansman
İşletmeler, özsermaye yatırımlarından kredi düzenlemelerine kadar çeşitli araçlarla finansman elde etmektedirler. Bir firma bir bankadan kredi alabilir veya bir kredi limiti ayarlayabilir. Borcu düzgün bir şekilde edinmek ve yönetmek, bir şirketin büyümesine ve sonuçta daha karlı olmasına yardımcı olabilir.
Aynı zamanda, mülkiyet yüzdesi karşılığında, melek yatırımcılarından veya girişim sermayedarlarından sermaye alabilirler. Bir şirket gelişir ve halka açılmaya karar verirse hisse senedi borsaya arz olunur ve bu tür halka arzlar firmalara büyük bir nakit para akışı getirmektedir. Kurulan şirketler ek hisse satabilir veya para toplamak için şirket tahvili çıkarabilir. İşletmeler kâr payı ödemeyen hisse senetleri veya faiz getiren mevduat banka sertifikaları satın alabilir, hatta gelir artırmak için başka şirketler de satın alabilirler.

Kişisel Finans
Kişisel finansal planlama, genellikle, bir bireyin veya bir ailenin mevcut mali durumunun analiz edilmesini, kısa vadeli ve uzun vadeli ihtiyaçların öngörülmesini ve bu ihtiyacı bireysel finansal kısıtlamalar dahilinde karşılamak için bir plan yürütülmesini ihtiva eder. Kişisel finans, kişinin kazançlarına, yaşam şartlarına ve bireysel amaç ve arzularına büyük ölçüde bağlı kişisel bir faaliyettir.

Kişisel finansmanın konuları, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi kartları, hayat, sağlık ve ev sigortası, ipotek ve emeklilik ürünleri gibi kişisel nedenlerle finansal ürünlerin satın alınmasını içerir. Kişisel bankacılık kontrol ve tasarruf hesabı da dahil olmak üzere kişisel finansın bir parçası olarak düşünülür.
Kişisel finansmanın en önemli yönleri arasında şunlar bulunur:

1- Mevcut finansal durumunuzu değerlendirmek: beklenen nakit akışı, cari tasarruflar vs.
2- Kendinizi garanti altına almak için sigorta satın almak ve maddi duran varlıklarınızın güvenli olduğundan emin olmak
3- Vergi hesaplama ve dosyalama
4- Tasarruf ve yatırımlar
5- Emeklilik planlaması

Özel finansman, oldukça yeni bir gelişmedir, ancak 20. yüzyılın başlarından bu yana üniversitelerde ve okullarda “ev ekonomisi” veya “tüketici ekonomisi” olarak öğretilmektedir. Ev ekonomisinin ev hanımlarının menfaatlerine olduğu göz önüne alındığında, başlangıçta bu alan erkek ekonomistler tarafından göz ardı edildi. Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda iktisatçılar, kişisel ekonominin konusundaki genel eğitimini, ulusal ekonominin makro performansının ayrılmaz bir parçası olarak defalarca vurgulamışlardır.
Sosyal Finans
Sosyal finans genellikle, hayır kurumları ve bazı kooperatifler de dahil olmak üzere sosyal işletmelerde yapılan yatırımları ifade eder. Kesin bir şekilde bağış yapmak yerine, bu yatırımlar, yatırımcının maddi bir ödül ve sosyal kazanç aradığı eşitlik veya borç finansmanı biçimindedir.
Modern sosyal finans biçimleri aynı zamanda özellikle işletmelerinin büyümesini sağlamak için daha az gelişmiş ülkelerdeki küçük işletme sahiplerine ve girişimcilere kredileri de içerebilir. Kredi verenler, bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve yerel topluma ve ekonomiye fayda sağlanmasına yardım etmenin yanı sıra, kredilerinden bir kazanç elde etmeyi de umarlar.
Finans bir sanat mı bilim mi?
Bu sorunun kısa yanıtı “ikisi de” dir. Finans, çalışma alanı ve işletme alanı olarak, istatistik ve matematik gibi ilgili bilimsel alanlarda kesinlikle köklü bir yere sahiptir. Dahası, birçok modern finansal teori bilimsel veya matematiksel formüllere benzemektedir. Bununla birlikte, finansal endüstrinin bir sanata benzeyen bilim dışı olmayan unsurları da içermesi gerçeğini inkâr etmek mümkün değildir. Örneğin, insanlık duygularının (ve onlardan kaynaklanan kararların) finansal dünyanın birçok yönünde büyük bir rolü olduğu keşfedilmiştir.
Birçok akademik ilerleme, finansal piyasaların günlük operasyonlarını büyük ölüde geliştirdi, ancak tarih, finansın akılcı bilimsel yasalara göre hareket ettiği fikriyle çelişen örneklerle doldu. Buna ek olarak, yatırımcıların bir bütün olarak kayıtları, piyasaların tamamen verimli olmadığını ve bu nedenle tamamen bilimsel olmadığını göstermiştir. Çalışmalar, yatırımcıların hava koşullarından hafifçe etkilenmiş gibi görünürken, genel olarak piyasa ağırlıklı olarak güneşli olduğunda genel piyasa daha da yükseliş eğilimi gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir